AFLYSNING
Herfølge Borgerforening må med den allerstørste beklagelse aflyse Sankt Hans bålet endnu engang.
Efter nøje granskning af de nyeste regler for samvær under Corona, må vi igen i år ”smide håndklædet i ringen”, og aflyse det traditionsrige Sankt Hans-arrangement i og omkring Sognegården i Herfølge.
En ef de tuer der væltede læsset, var kravet om at deltagerne skulle sidde ned når der skulle synges, hvilket blev vurderet umuligt at opfylde på grund af det bløde underlag.
Også optælling og kontrol af Coronapas blev vurderet som vanskelig, eller umuligt, at udføre med adgangsforholdene til området.
Som sagt med sorg i sindet men Borgerforeningen håber på at det næste arrangement, årets Herfølgedag kan gennemføres sidst i september.

Herfølge den 30/5 2021.

Høringssvar til Vejdirektoratet vedr. ”Ny forbindelse til Stevns”.

Vi har forstået, at såvel Køges- som Stevns kommune har afvist vejdirektoratets to sydlige VVM-forslag. Det ene forslag pga. fredede flagermus og det andet som en for dårlig løsning.

I stedet har Stevns- og Køge kommune fremsat ønske om en nordligere linjeføring (benævnt som forslag 5 og 6). Begge forslag vil føre igennem vort rekreative interesseområde.

De to forslag vil føre gennem fredede områder såvel landskabelige som habitatsmæssige. Man afviste det tidligere forslag fra VVM pga. fredede flagermus. Nu indeholder forslagene endnu flere brud på fredede forhold.

Desuden er forslagene et brud med al tidligere planlægning i Stevns og Køge kommuner.Det gælder kommuneplaner, lokalplaner og natur og biodiversitets-planer.

Herfølges borgere har i samarbejde med Køge kommune skabt grundlaget for den eksisterende bydelsplan for Herfølge. Vi har i denne sammenhæng ønsket en ”grøn ring om Herfølge”.

Vi har på ingen måde forstillet os, at området mod syd med Tessebølle og ned til storskoven kunne foreslås gennemskåret af en belastende Stevnsvej. De to kommuners ønskede linjeføringsforslag vil føre gennem et område, der indeholder uerstattelige natur- og kulturelle værdier, og det vil påvirke levevilkårene i adskillelige landsbyer.

Herfølge Borgerforening er overbevist om, at bevarelsen af naturen, dens kulturelle værdier og landsbyernes egenart har væsentligt mere værdi end den ønskede gennemfartsvej fra Stevns.

Vi må derfor tage skarpt afstand fra de to ønskede forslag til linjeføring af en Stevnsvej gennem vort område.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen     


 

Herfølge 23. maj 2021

Kære medlemmer af Herfølge Borgerforening

 

Torsdag 20. maj holdt borgerforeningens bestyrelse møde. Et centralt punkt på vores dagsorden var den verserende drøftelse af omfartsvejen fra Stevns til motorvejen.

Først lidt historie:

Herfølgeborgere var i samarbejde med kommunen med til at udforme grundlaget for den eksisterende bydelsplan for Herfølge fra 2015.

Efter udvidelsen af fingerplanen skabtes mulighed for en byudvikling i Herfølge Vest (arealet vest for Herfølge Station).

Borgerforeningen gik i samarbejde med kommunen og de tre lodsejere: Vallø Stift, Peter Aalbæk og Jørgen Mikkelsen om en mere konkret plan for byudviklingen.

Det resulterede i en visualiseret skitse til byudviklingen i Herfølge Vest, men samtidig blev der indtænkt en samlet plan for Herfølge by.

Ønsket var en ”grøn ring” om hele byen. En skovmæssig beplantning, som kunne indramme byen og have forskellige formål alt efter, hvor man var i ”skovringen”.

Vi har længe ønsket at forelægge det samlede projekt for Herfølges borgere, men vi har i god forståelse afventet, at forvaltningen fik færdiggjort arbejdet med kommuneplanen. Ideen er i samarbejde med kommunen at holde et borgermøde om projektet, så Herfølges borgere kan få indflydelse på det endelige resultat.  

På intet tidspunkt i denne periode var der tale om en Stevnsvej gennem vort område. De to kommuner havde indgået en aftale om at arbejde for en sydlig løsning, og Vejdirektoratet var sat i gang med at udforme en VVM-redegørelse med beskrivelse af den konkrete linjeføring.

Vi overværede Vejdirektoratets fremlæggelse af de to sydlige forslag på det virtuelle borgermøde 11. maj. Det ene var kompliceret af nogle fredede flagermus, og det andet vakte bestemt ikke begejstring i Stevns Kommune, fordi vejen flytter for få biler væk fra Køge by. Begge sydlige linjeføringer mødte stor modstand hos de borgere, der blev berørt af dem.

Vi har forståelse for den komplicerede problemstilling, som forslaget til statsvej har medført i de to kommuner. Men vi må fastholde, at vores forslag til udviklingen i Herfølge, og som vi har haft et godt og reelt samarbejde med kommunen om, ikke indeholder en Stevnsvej gennem vort område.

Hvis der fremkommer konkrete udmeldinger fra politisk hold om en ændring af det hidtil aftalte, har vi en ny situation. I så fald vil vi sammen med de mange, der har henvendt sig til os, indkalde til et borgermøde for Herfølges borgere.

Formålet med borgermødet vil være at søge en nuanceret og velfunderet udmelding fra Herfølges borgere om det forelagte forslag, så vi på en kvalificeret måde kan indgå i den videre drøftelse.

Vi vil fremhæve nogle yderligere dagsordenspunkter fra vores møde:

Borgerforeningens trafikudvalg har udarbejdet forslag til trafiksikring og trafikafvikling på viadukterne på Svansbjergvej og Søllerupvej. Forslagene er næsten færdige, og de vil blive lagt på vores hjemmeside og på facebook-gruppen samt sendt til pressen. Vi fremsender dem ligeledes til Køge Kommunes forvaltning til forhåbentlig videre behandling.

En arbejdsgruppe arbejder med stiforløb i vores område. De har fremstillet et forslag til skiltning af de mange stiforløb, som vi har i Herfølge, så de efterhånden mange brugere kan orientere sig bedre. Materialet bliver offentliggjort på vores hjemmeside. Materialet vil ligeledes blive fremsendt til forvaltningen i håb om, at vi kan få etableret skiltningen.

Vi afholder sankthansbål onsdag 23. juni på marken øst for sognegården. Desværre bliver det uden spisning i sognegården i år på grund af corona-situationen. Nærmere info følger på hjemmesiden.

Vi indkalder til årsmøde i Herfølge Borgerforening mandag 20. september kl. 19 i Herfølgehallens mødelokale på 1. sal. Mødet skulle efter vedtægterne finde sted i april, men for andet år i træk har corona-situationen udsat det. Så der bliver et møde i september. Om alt går vel holder vi et ordinært årsmøde i april 2022.

Herfølgedagen afholdes som sædvanlig sidste lørdag i september – lørdag 25. september - ved og på Herfølge bibliotek.

Vi regner også med at kunne nyde Herfølgekorets julekoncert i december.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen

Udskriv Email

Bliv medlem af Herfølge Borgerforening

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på 
udviklingen i vores by!

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan du være med til at styrke byen 
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi 
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

Du kan også melde dig ind via formularen her!

Udskriv Email

Borgerforeningens formål

  • At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen
  • At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
  • At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge
  • At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre
  • At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden
  • At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem
  • At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder
  • At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge

 

Det koster kun kr. 100 om året at være medlem og derved være med til at præge udviklingen - meld dig ind her!

Udskriv Email