Søndag d. 18 April 2021 Kl. 10 – 13 

Herfølge samler affald

 18. april 2021
4600 Herfølge
Pladsen foran biblioteket
  Herf kort
Affald 

Vi mødes ved biblioteket kl 10


 

Nyhedsbrev april 2021

Kære medlemmer af Herfølge Borgerforening.

Vi har som alle foreninger måttet undlade alle udadvendte arrangementer i det sidste års tid og det er jo ved disse arrangementer, vi har den bedste mulighed for at være i kontakt med hinanden. Corona-situationen har helt velbegrundet umuliggjort det.

Derfor denne skriftlige henvendelse til jer.

Vi har nu to gange aflyst vores årsmøde. Så nu prøver tredje gang - lykkens gang- at holde det den 20. september kl. 19. i Herfølge Hallen. Der bliver sendt en formel indbydelse til årsmødet i august.

Hvis forsamlingsforbuddet bliver ophævet, holder vi traditionen tro Sankt-Hansfest med bål i sognegården og vi regner med at holde Herfølgedag ved biblioteket den sidste lørdag i september.

Herfølgekorets koncert i kirken i december går vi ud fra, vi kan glæde os til.

Vi har samarbejde med biblioteket om kulturelle temaer og debatarrangementer bl.a. henvendt til familier med børn.

Hvad har vi så arbejdet med i det forløbne år?

I forbindelse med det kommende Herfølge Vest arbejder vi sammen med de tre lodsejere, Jørgen Mikkelsen, Peter Ålbæk og Vallø Stift ved Søren Boas. Vi har ligeledes et godt samarbejde med forvaltningen i Køge og positive tilbagemeldinger fra det politiske niveau. Vi afventer nu resultatet af byplansrevisionen. Den forelægges formentlig i august og bliver vedtaget inden kommunalvalget.

Vi har indsendt vores projekt for udbygningen af Herfølge Vest, og en præsentation af det bliver hovedtemaet på årsmødet til september. Her vi I få det gennemgået og få mulighed for at give jeres kommentarer. Vores håb er, at projektet gennem jeres og Herfølges borgeres medvirken får en god forankring, og at det bliver en accepteret del af vores byudvikling.

Herfølges infrastruktur og trafiksikkerheden er vigtige opmærksomhedsområder. Vi arbejder med den aktuelle trafiksikkerhedsmæssige situation og søger fremadrettede løsninger af vores infrastruktur ikke mindst set i lyset af udbygningen af Herfølge Vest og den kommende direkte togforbindelse til København H. på 30 min. Togforbindelsen skulle blive aktuel fra slutningen af 2022. I den sammenhæng vil interessen sandsynligvis samle sig om en omlægning af busruten gennem vores by, så den kan betjene Herfølge Station og en direkte bus syd fra til Køge Nord.

Vi har på et bestyrelsesmøde (på Teams) den 8. april drøftet trafiksikkerheden på Svansbjergvej og Søllerupvej. Banedanmarks løsning af de to forhøjede viadukter er en trafikmæssig uansvarlig løsning. Begge viadukter er uegnede for bløde trafikanter. Kommunen har opsat lysregulering ved Svansbjergviadukten. Der mangler dog opmærkning for cykler og gående i hele forløbet. Problemet her er primært hensynsløse bilister. På Søllerupviadukten er udkørslen fra Bjergvej livsfarlig for cykler og gående, man kan ikke nå at få øje på biler fra venstre, og der køres meget stærkt. Der skal findes bedre trafikløsninger begge steder og vi arbejder intenst med det.  

I forbindelse med det trafiksikkerhedsmæssige prøver vi at gå meget detaljeret til værks, men vi hører meget gerne fra jer i denne sammenhæng.

Vi deltager i kommunens kollektiv trafikborgergruppe. Her arbejder vi på at få adskilt bus102A til Holmebæk og bus 102A til Præstø. Vi håber, det lykkes at få linjen til Præstø som en selvstændig linje evt. ved at køre over Sædder og Algestrup. Til gengæld skal 102A køre hvert kvarter ad sin egen rute.

En langvarig proces er ved sin afslutning. Området omkring gadekæret har fået et ordentlig løft. Det indrettes til ophold og hækken mod Billesborgvej holdes lav, så alle kan kigge ind. Hvis lodsejerne mod brugsens p-plads accepterer det, kan hækken mod p-pladsen ligeledes holdes lav.

Området ved Herfølge Skole mod Billesborgvej og Vordingborgvej af nogen kaldet ”byparken”, har ligeledes fået et løft. Ideen er at få åbnet arealet, få styr på beplantningen og gøre det til et område, der ud over for skolens elever kan benyttes af os alle. Der var et fast budget til opgaven, men vi synes, at forvaltningen sammen med deres arkitekt har opnået et flot resultat så langt pengene nu rakte.

Vi arbejder på at få lavet et sti-kort over gangstierne i Herfølge. Corona-situationen har fået mange af os til at gå ture. Det kunne være fint, hvis der kunne anvises skiltede ruter med angivelse af længde, beskrivelse af underlag f.eks.: Egnet til kørestol, med fornuftigt vandrefodtøj eller her skal du have god førlighed.

Ovennævnte er det væsentligste udpluk af vores igangværende arbejde.

Har I spørgsmål, ønsker og ideer til vores arbejde både nu og fremover, så vil vi meget gerne høre fra jer.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen

Udskriv Email

Bliv medlem af Herfølge Borgerforening

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på 
udviklingen i vores by!

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan du være med til at styrke byen 
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi 
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

Du kan også melde dig ind via formularen her!

Udskriv Email

Borgerforeningens formål

  • At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen
  • At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
  • At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge
  • At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre
  • At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden
  • At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem
  • At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder
  • At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge

 

Det koster kun kr. 100 om året at være medlem og derved være med til at præge udviklingen - meld dig ind her!

Udskriv Email