Vedtægter for Herfølge Borgerforening


§ 1 Formål 
Formålet med Herfølge Borgerforening er: 
    at styrke samhørigheden hos Herfølge bys borgere 
    at styrke kultur, fritidsog handelslivet i Herfølge 
    at være Herfølges talerør i Køge Kommune. 

§ 2 Medlemmer 
Enhver borger, handelsdrivende eller forenings/bestyrelsesrepræsentant med tilknytning til Herfølge kan blive medlem. Såvel indmeldelse i som udmeldelse af Borgerforeningen skal ske skriftligt pr. brev eller email til bestyrelsen. 

§ 3 Årsmødet 
Årsmødet er Borgerforeningens højeste myndighed. 
Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af april og indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside, opslag på biblioteket og i lokale forretninger. Foreningsog bestyrelsesrepræsentanterne orienterer deres respektive bagland. 

Dagsordenen til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 
1    Valg af dirigent 
2    Formandens beretning 
3    Indkomne forslag 
4    Borgerforeningens regnskab 
5    Forslag til budget samt kontingent 
6    Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4) 
7    Valg af suppleanter (jf. § 4) 
8    Valg af revisor 
9    Eventuelt

Årsmødet vælger en dirigent, som har den endelige afgørelse vedrørende sagens behandling og som leder afstemningerne. 
Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 3 – herunder vedtægtsændringer i henhold til § 8 – skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden årsmødet. Forslag fremsendes skriftligt enten til formanden eller via foreningens hjemmeside og publiceres senest fire dage før årsmødet ved opslag på minimum biblioteket. 

§ 4 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af op til 15 medlemmer. 
For at sikre tilknytning til alle dele af lokalmiljøet udpeges fra nedenstående grupper repræsentanter til bestyrelsen efter følgende fordeling: 
A. Erhvervsforeningen: 1 medlem samt 1 suppleant. 
B. Sportsog fritidsforeninger: 2 medlemmer samt 1 suppleant. 
C. Pensionistforeninger, Herfølge Bibliotek, Herfølge Menighedsråd og beslægtede foreninger: 1 medlem samt 1 suppleant.

D. Øvrige foreninger (herunder beboerog grundejerforeninger): 1 medlemmer samt 1 suppleant. 
E. Bestyrelser for skoler og daginstitutioner: 1 medlem samt 1 suppleant. 
F. Privatpersoner i Herfølge: op til 9 medlemmer samt op til 3 suppleant. 

Gruppe AE udpeger selv sine bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, og bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 2årig periode og suppleanter udpeges for en 1årig periode. Udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses på årsmødet. 

Gruppe F vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på årsmødet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2årig periode og suppleanter for en 1årig periode. 
Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen af på valg ved årsmødet. 

Suppleanter indkaldes som stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer med forfald. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og formand for aktivitetsudvalget. 
Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens afgørende. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne og årsmødets forhandlinger. Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige, hvis mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
Bestyrelsen repræsenterer Borgerforeningen og varetager dens anliggender under ansvar over for årsmødet. 
Formanden repræsenterer Borgerforeningen mellem bestyrelsens møder. 

§ 5 Aktivitetsudvalg 
Aktivitetsudvalg nedsættes af bestyrelsen, der normalt udpeger udvalgets formand af sin midte. De øvrige medlemmer behøver ikke at være valgt til bestyrelsen. 
Aktivitetsudvalgt har typisk til opgave: 
at gennemføre projekter, som skal styrke et bredt foreningsog erhvervsliv i Herfølge, herunder, fastelavn, sankthans, juletræstænding etc.


§ 6 Økonomi 
Borgerforeningens arbejde og aktiviteter finansieres på følgende måde: 
De tilsluttede foreninger og bestyrelser samt enkeltmedlemmer betaler et kontingent, som fastsættes af årsmødet. Beløbet indbetales senest 1. februar i kontingentåret. Sponsorater kan ydes generelt til Borgerforeningens arbejde eller til særskilte arrangementer. Indtægtsgivende arrangementer. 
Årsmødet vedtager et budget, som bl.a. fastlægger rammerne for stiftelse af evt. gæld. 
Ingen i Borgerforeningen kan disponere økonomisk over for tredjepart uden skriftlig godkendelse fra formand og kasserer.

For Borgerforeningens forpligtelser hæfter alene foreningens aktiver.


§ 7 Regnskab og revision 
Borgerforeningens regnskabsår er kalenderåret. 
Regnskabet opstilles af kassereren og aflægges på det ordinære årsmøde. Forinden revideres regnskabet af den på årsmødet valgte revisor. 
I tilfælde af underskud udarbejdes et forslag til budget for afvikling af dette.


§ 8 Vedtægtsændringer 
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden årsmødet. 
Vedtægtsændringer kan kun ske på et årsmøde og med et flertal på mindst tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer.


§ 9 Ekstraordinært årsmøde 
Ekstraordinært årsmøde kan kun holdes efter vedtagelse i bestyrelsen eller ved, at en tredjedel af samtlige medlemmer skriftligt begærer det indkaldt. 
Indkaldelsen skal af formanden udsendes senest 14 efter, at begæringen fremsættes (samme omfang som til ordinært årsmøde) og skal indeholde forslag til dagsorden.


§ 10 Tegningsret 
Formand og kasserer tegner foreningen. 
Formand og kasserer kan hver for sig disponere over foreningens konti i pengeinstitutter og/eller postgiro.


§ 11 Ophør 
Borgerforeningens ophør kan kun ske ved, at tre fjerdedele af de fremmødte stemmer for på et årsmøde, hvor forslag herom fremgår af dagsordenen. 
Såfremt ophør vedtages, skal foreningens formue overgå til fremme for ungdomsarbejdet i Herfølge. Årsmødet træffer nærmere beslutning om formuens anvendelse. 
Såfremt der ved foreningens ophør konstateres et underskud, skal der foreligge godkendt aftale om underskuddets afvikling, inden opløsningen kan effektueres.


Således vedtaget på årsmødet 16. april 2007. 
Revideret på årsmødet den 21. april 2009 Revideret på årsmødet den 30. april 2012 Revideret på årsmødet den 29. april 2013 
Dirigent Referent

Udskriv E-mail

Tag en kage - eller lad vær - du bestemmer
Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.