Formandens beretning fra årsmødet den 26. april 2022

Beretning 2021 - 2022.

Sidste år mødtes vi i september i en pause i corona- nedlukningerne, da nedlukningen havde forhindret det ordinære årsmøde i april.

Nu mødes vi, som vi skal, i slutningen af april, men i skyggen af et forfærdeligt overgreb mod Ukraines befolkning. En ødelæggende krig igangsat af en kynisk diktator.

Det er en grusom kendsgerning, at politisk utilregnelighed er i klar modstrid med den fortsat nødvendige kamp for fred, miljø og menneskerettigheder.

Det kan på denne baggrund være svært at finde den mentale kobling til hverdagen og de gode forhold, vi omgiver os med, men de findes, og de er der.

Så jeg tager det mentale spring og glæder mig til at fortælle om borgerforeningens arbejde siden sidst vi mødtes, og det arbejde vi ser foran os.

Kort før jul vedtog byrådet kommuneplanen for 2021 – 2033. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år for at sikre dens aktualitet. Herfølge er nu omfattet af fingerplanens bybånd, og det har skabt nye muligheder for byudvikling på begge sider af jernbanen. Herfølges borgere var med til at udvikle kommunens første bydelsplan i forlængelse af det store borgermøde i Herfølge Hallen i 2015. Bydelsplanen blev vedtaget i 2017 og lagde bl.a. op til en byudvikling vest for banen.

Kommuneplanen skitserer flere afgørende forhold i forbindelse med udviklingen af Herfølge, og naturligvis også om udbygningen af Herfølge Vest. Der er udlagt ca. 30 ha. til nye stationsnære boliger, og det forudses øget til i alt 100 ha. med mulighed for ca. 2000 stationsnære boliger.

Men hvordan løses problemerne med infrastrukturen og forbindelsen på tværs af jernbanen og herunder trafiksikring af de eksisterende forbindelser?

Det forventes jo, at opgraderingen af togforbindelsen til København gør Herfølge til en øget pendlerby. Hvordan skabes det tilkørsels- og parkeringsforhold til et parker- og rejsanlæg?

Derudover er der ønske om etablering af et stationsnært center, men det kræver ophævelse af fredningen af den sydlige del af skoven nordøst for stationen.

Detailhandelsplanlægningen lægger op til butikker nordøst for stationen og på hjørnegrunden Billesborgvej og Vordingborgvej, og så ønskes der roligere og trafiksikrere reguleringer af Billesborgvej og Vordingborgvej.

Der er nok at tage fat på, da det meste af de ovennævnte forhold kræver aktiv stillingtagen og indsats her og nu.

 

Borgerforeningen har længe arbejdet med beskrivelser af de nævnte problemstillinger og givet konkrete forslag til løsning af flere af forholdene.

Vi har tidligere været i samarbejde med forvaltningen i Køge om etableringen af supermarkedet på hjørnegrunden Billesborgvej og Vordingborgvej. Forslaget går ud på en bygningskrop i to etager bygget i vinkel rundt om hjørnet og med mulighed for beboelse og småerhverv på første sal. For at frede Elmevej og Billesborgvej får supermarkedet kun ind- og udkørsel fra Vordingborgvej.

Vi har i flere år afventet etableringen af supermarkedet, det trækker åbenbart ud, men vi går ud fra at byggeriet og tilkørselsforholdene fastholdes ud fra det vedtagne forslag.  

Vi har fremsendt et forslag til trafikregulering af Vordingborgvej. Det indebærer etablering af rundkørsler ud for de to viadukter. Desuden er vi i gang med et forslag til trafikregulering af den sydlige del af Vordingborgvej fra Holmebækvej.

Vi arbejder også med konkrete forslag til trafikregulering af Billesborgvej, Tessebøllevej og Hestehavevej.

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid udarbejde forslagene, så de kan fremsendes til Køge kommune.

På sidste årsmøde i september 2021fremlagde vi visionsoplægget vedrørende Herfølge Vest. Der arbejdes fortsat ud fra oplægget, men Køge kommune har dog ønsket indføjet noget boligbyggeri tættere på stationen, på ”frøgrunden” hen mod LilleSyd. Bortset fra det danner den åbne fælled stadig forbindelse mellem Hestehaveskoven i vest og den grønne kile i øst. Den grønne kile har kommunen besluttet at føre videre øst for hovedvejen og helt ud til Køge bugt. Adgangsvejene til bebyggelserne etableres i kanten af området. Hvordan vides endnu ikke.

De tre lodsejere og kommunen arbejder fortsat på at finde en løsning, så lokalplanen kan færdiggøres og arbejdet sættes i værk. Kommunen afholdt den 21. april et møde med beboerne inden for området Herfølge Vest for at orientere dem om projektet og høre deres reaktion.

Den 16. maj holdes en ”storworkshop” for Herfølges borgere kl. 17 – 20 på Lille Syd eller i Herfølgehallen. Vi håber, at mange vil møde op og give deres besyv med. Resultatet af workshoppen giver mulighed for at nuancere forslaget og give det en bredere basis.

 

Uanset hvordan udviklingen af Herfølge Vest lander, trænger trafiksikringen af forbindelsen på tværs af jernbanen sig på. Vi må med alle sædvanlige forbehold regne med, at den hurtige togforbindelse til København går i gang sidst på dette år. Borgerforeningen har tidligere fremsendt et detaljeret og visualiseret forslag til den højaktuelle trafikregulering af de to viadukter over jernbanen. I dette forslag indgår de to rundkørsler på Vordingborgvej. På et møde med den tidligere formand for Teknik- og Ejendomsudvalget samt forvaltningen redegjorde vi for vores forslag. Vi advarede mod en lukning af viadukten, og foreslog i stedet, at bruge dele af vores forslag. Det kunne som en begyndelse blot være en opstregning af kørebanen, så bløde trafikanter fik den sydlige halvdel af kørebanen og bilerne den nordlige halvdel. Kørebanen er bred nok til en sådan løsning. Vi har nu erfaret, at der er vedtaget en 3. måneders lukning af viadukten hen over sommeren. Borgerforeningen står absolut ikke bag denne løsning.  

Der er ingen afklaring vedrørende betjeningen af stationen, parker- og rejsanlægget og busbetjeningen af stationen.

Er det en ”hønen og ægget” diskussion?

Skal vi først se, hvor mange pendlerbiler der kommer og hvor mange buspassagerer, der vil bruge den nye togforbindelse? Eller skal vi være forudseende og gøre noget klar?

Opgaven trænger sig på. Indtil nu har vi siden juni 2018, hvor den nye togforbindelse egentlig skulle have været klar, gentagne gange nævnt det i den kommunale kollektiv- trafikborgergruppe, men indtil nu uden afklaring. Det er naturligvis svært at nyindrette en eksisterende bebyggelse, og det er nødvendigt at få grebet det fremsynet an fra start. Vi håber, det lykkes kommunen at finde en løsning, og vi indgår naturligvis gerne i arbejdet hermed.

 

Vi havde et pænt fremmøde til vælgermødet i november. Såvel publikum som politikerne var oplagte og engagerede, og mødet foregik i en god tone. Det viste sig, at mødets sidste tema om trafik og infrastruktur var det, der optog publikum mest. Det bekræftede os i, hvor nødvendigt og centralt vores arbejde med dette tema er.

Naturligvis var problemerne omkring en omfartsvej fra Stevns oppe at vende.

  

Borgerforeningen har i januar i år sendt et høringssvar til Folketingets transportudvalg, hvor vi blandt andet skriver:       

En vejføring binder mange år frem. Derfor bør mange andre forhold indtænkes f.eks.:

Den motorvej en ny Stevnsvej fører ind til, er i forvejen overbelastet i ”myldretiden”, og det bliver vel værre, når Fehmarnforbindelsen over Østersøen bliver en realitet.

 

Vores ønske er derfor, at Transportudvalget respekterer, at vi ikke ønsker en Stevnsvej gennem vort område, og at der findes et spændende, visionært forslag til bydelsplan for Herfølge, der er blevet til gennem et solidt samarbejde mellem borgere, forvaltning og politikere i Køge.”

 

Vi kender ikke Vejdirektoratets kommende forslag. Vi er vidende om, at der er delte meninger om omfartsvejens linjeføring. Vi ved heller ikke, om vi får nogen indflydelse på resultatet, men vi forestiller os, at det varer adskillige år før bilerne ruller hen ad asfalten. Derfor arbejder vi i øjeblikket primært med løsninger af den lokale infrastruktur og de trafikale problemstillinger, der ligger for.

Ud fra et miljømæssigt synspunkt har brugen af olie og gas i nogen tid været på den politiske dagsorden. Gasfyrene, som er den traditionelle opvarmningskilde i Herfølge, skal udfases i 2030. Det samme gælder vel oliefyrene. Nu har den aktuelle verdenssituation skabt en ressourcemæssig og økonomisk baggrund for et yderligere fokus på omstillingen fra fossile kilder til andre energiformer.

Vi har forhørt os vedrørende udlægningen af fjernvarmenettet til Herfølge, og det ser ud til at kunne vare en del år, før det sker. Mange står i det dilemma: Skal vi købe nyt gasfyr, eller skal vi investere i en varmepumpe? Der er brug for en fælles afklaring af problemet. Vi arbejder derfor på at arrangere et møde, hvor vi sammen med specialister og kommunen kan få drøftet mulighederne.

 

Vores information udadtil og ikke mindst til jer medlemmer af borgerforeningen har bestemt ikke været forbilledlig. Vores hjemmeside har i lighed med mange andre været uspændende. Vi arbejder på at få den gjort brugbar og med relevant indhold. Vi er i gang med at få etableret en mulighed, så vi nemt kan udsende meddelelser til alle medlemmer. Når arbejdet hermed om kort tid er gjort færdigt, vil vi orientere jer alle og give jer en beskrivelse af hvilke muligheder og hvilket indhold, I har mulighed for at se på hjemmesiden.

 

Vi har i lighed med mange andre haft problemer med at gennemføre vores faste udadvendte arrangementer. Sankt Hansfesten i sognegården med efterfølgende bål måtte aflyses, og angsten for at være årsag til en smittekæde fik os også til at aflyse fastelavnsfesten i Herfølge Hallen. Det var virkelig ærgerligt, at de to muligheder for os Herfølgeborgere til at få nogle gode timer sammen, måtte opgives, men i år regner vi bestemt med, at det lykkes.

Til gengæld lykkedes det os at holde Herfølgedag ved og på biblioteket. Det var som sædvanlig en dejlig dag med godt vejr.

Måske på grund af coronaen var der knapt så mange aktører. Til gengæld var der mange kommunalpolitikere. Kirkens børnekor og Søren og de blå piller var med til at skabe en god stemning.

Det lykkedes også at gennemføre Herfølgekorets traditionsrige og stemningsfulde julekoncert. Det var nok engang en fornem musikalsk oplevelse. Lagkagen i sognegården måtte dog erstattes af gløgg og småkager i det fri, men stemningen blev bevaret.

Borgerforeningen deltog også i dette års affaldsindsamling. Omkring 30 deltog og der var rigeligt at hente rundt i Herfølge.

Rekorden var indsamlingen i grøften på Holmebækvej. Her var flasker og dåser i massevis og oven i det et antal nummerplader til biler. Et lille hip til rygerne. Antallet af smidte filtre er enormt, hvad med at tage dem med og bruge en skraldespand?

 

Mange af de opgaver, vi skal arbejde med fremover, er allerede beskrevet tidligere i beretningen. Meget er i proces og en del desværre helt uafklaret. Vi arbejder på, og ikke mindst drømmer om, et Herfølge omkranset af en varieret skovring og med styr på infrastrukturen og med et aktivt foreningsliv. En by hvor barn og voksen kan udfolde sig og føle sig tilknyttet.

Det vil vi i al beskedenhed gerne medvirke til.

Jeg hørte for nylig en tænksom bemærkning vedrørende byudvikling: ”Hvor stor skal Herfølge egentlig være” Er der nogen, der kan svare på det?

 

Til slut vil jeg rette en tak til jer medlemmer, der giver os legitimitet.

Tak til jer, der hjælper os med vores arrangementer og til sidst tak til bestyrelsen, for jeres saglige og absolut ikke ordløse, men helt igennem behagelige indsats.    

 

Udskriv