Vedtægter for Herfølge Borgerforening

Vedtægter for Herfølge Borgerforening

(i det følgende benævnt Borgerforeningen)

§ 1 Formål

Formålet med Borgerforeningen er:

 • at styrke samhørigheden hos Herfølge bys borgere
 • at styrke kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge
 • at være Herfølges talerør i Køge

§ 2 Medlemmer

Enhver borger, handelsdrivende eller forenings-/bestyrelsesrepræsentant med tilknytning til Herfølge kan blive medlem.

Såvel indmeldelse i som udmeldelse af Borgerforeningen skal ske skriftligt til kassereren, enten pr. brev eller e-mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

§ 3 Årsmødet

Årsmødet er Borgerforeningens højeste myndighed.

I årsmødet kan medlemmer og af bestyrelsen særligt inviterede deltage.

Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af april og indkaldes med mindst tre ugers varsel via forenin- gens hjemmeside, opslag på biblioteket og i lokale forretninger. Forenings- og bestyrelsesrepræ- sentanterne orienterer deres respektive bagland.

Dagsordenen til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Borgerforeningens regnskab
 5. Forslag til budget samt kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. 4)
 7. Valg af suppleanter (jf. 4)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Årsmødet vælger en dirigent, som har den endelige afgørelse vedrørende sagens behandling og som le- der afstemningerne.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 3 – herunder vedtægtsændringer i henhold til § 8 – skal være formanden i hænde senest 14 dage inden årsmødet. Forslag fremsendes skriftligt enten til forman- den på e-mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) eller via borgerforeningens hjemmeside og publiceres se- nest fire dage før årsmødet på borgerforeningens hjemmeside.

Stemmeret har kontingentbetalende medlemmer. Nye medlemmer (indmeldt efter ordinær kontingent opkrævning, jf. §6 Økonomi) har stemmeret hvis de har betalt kontingent for året senest 14 dage før et årsmøde. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.

§ 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 15 medlemmer.

For at sikre tilknytning til alle dele af lokalmiljøet udpeges fra nedenstående grupper repræsentanter til bestyrelsen efter følgende fordeling:

 

 1. Erhvervsforeningen: 1 medlem samt 1
 2. Sports- og fritidsforeninger: 2 medlemmer samt 1
 3. Pensionistforeninger, Herfølge Bibliotek, Herfølge Menighedsråd og beslægtede foreninger: 1 medlem samt 1
 4. Øvrige foreninger (herunder beboer- og grundejerforeninger): 1 medlemmer samt 1
 5. Bestyrelser for skoler og daginstitutioner: 1 medlem samt 1
 6. Privatpersoner i Herfølge: op til 9 medlemmer samt op til 3

Gruppe A-E udpeger selv sine bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, og bestyrelsesmedlemmer ud- peges for en 2-årig periode og suppleanter udpeges for en 1-årig periode. Udpegede bestyrelsesmed- lemmer og suppleanter oplyses på årsmødet. Hvis ikke foreningerne forlods har aftalt bestyrelsesrepræ- sentation, vil der i umiddelbar forlængelse af årsmødet ske lodtrækning blandt de interesserede og re- præsenterede foreninger i de enkelte grupper.

Gruppe F vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på årsmødet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og suppleanter for en 1-årig periode.

Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved årsmødet.

Suppleanter indkaldes som stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer med forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og formand for aktivitetsud- valget.

På bestyrelsesmøderne vælges en ordstyrer, som mødeleder. Hvis emner kommer til afstemning og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens afgørende. Se- kretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne og årsmødets forhandlinger. Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige, hvis mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen repræsenterer Borgerforeningen og varetager dens anliggender under ansvar over for års- mødet.

Formanden repræsenterer Borgerforeningen mellem bestyrelsens møder.

§ 5 Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalg nedsættes af bestyrelsen, der normalt udpeger udvalgets formand af sin midte. De øvri- ge medlemmer behøver ikke at være valgt til bestyrelsen.

Aktivitetsudvalgt har typisk til opgave:

 • at gennemføre projekter, som skal styrke et bredt forenings- og erhvervsliv i Herfølge, herunder
 • at stå for offentlige møder og arrangementer
 • at skabe og vedligeholde lokale traditioner, som for eksempel fastelavn, sankthans og Herfølge-

§ 6 Økonomi

Borgerforeningens arbejde og aktiviteter finansieres på følgende måde:

 • De tilsluttede foreninger og bestyrelser samt enkeltmedlemmer betaler et kontingent, som fast- sættes af årsmødet. Kontingentet indbetales senest marts
 • Sponsorater kan ydes generelt til Borgerforeningens arbejde eller til særskilte arrangementer
 • Indtægtsgivende

Årsmødet vedtager et budget, som bl.a. fastlægger rammerne for stiftelse af evt. gæld.

Ingen i Borgerforeningen kan disponere økonomisk over for tredjepart uden skriftlig godkendelse fra formand eller kasserer.

 

For Borgerforeningens forpligtelser hæfter alene foreningens aktiver.

§ 7 Regnskab og revision

Borgerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet opstilles af kassereren og aflægges på det ordinære årsmøde. Forinden revideres regnskabet af den på årsmødet valgte revisor.

I tilfælde af underskud udarbejdes et forslag til budget for afvikling af dette.

§ 8 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden årsmødet.

Vedtægtsændringer kan kun ske på et årsmøde og med et flertal på mindst tre fjerdedele af de frem- mødte medlemmer.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan kun holdes efter vedtagelse i bestyrelsen eller ved, at en tredjedel af samtli- ge medlemmer skriftligt begærer det indkaldt.

Indkaldelsen skal af formanden udsendes senest 14 dage efter, at begæringen fremsættes (samme om- fang som til ordinært årsmøde) og skal indeholde forslag til dagsorden.

§ 10 Tegningsret

Formand og kasserer tegner foreningen.

Formand og kasserer kan hver for sig disponere over foreningens konti.

§ 11 Ophør

Borgerforeningens ophør kan kun ske ved, at tre fjerdedele af de fremmødte stemmer for på et årsmøde, hvor forslag herom fremgår af dagsordenen.

Såfremt ophør vedtages, skal foreningens formue overgå til fremme for ungdomsarbejdet i Herfølge. Årsmødet træffer nærmere beslutning om formuens anvendelse.

Såfremt der ved foreningens ophør konstateres et underskud, skal der foreligge godkendt aftale om un- derskuddets afvikling, inden opløsningen kan effektueres.

 

Således vedtaget på årsmødet 16. april 2007.

Revideret på årsmødet den 21. april 2009 Revideret på årsmødet den 30. april 2012 Revideret på årsmødet den 29. april 2013 Revideret på årsmødet den 20. april 2017 Revideret på årsmødet den 17. april 2018 Revideret på årsmødet den 20. september 2021

 

 

 

 

Dirigent                                                                                Referent

Udskriv Email